FinLAS ry

Koe-eläinalan rekisteri: Johtosääntö

Hyväksytty FinLAS:n hallituksen kokouksessa 22.4.2004, muutos 25.5.2007, muutos 30.10.2008 (toimikausi).

Koe-eläinalan pätevyysrekisterissä olevien henkilöiden luokittelu noudattaa FELASAn (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) antamia suosituksia eri työtehtävissä toimivien alan ammattilaisten pätevyydestä. Tehtäväalueita on neljä ja jokaiseen voi kuulua usean erilaisen peruskoulutuksen saaneita henkilöitä. Koe-eläinalan ammattilaisia tarvitaan turvaamaan monipuolinen osaaminen eläinkokeellisen tutkimuksen tukena alkaen eläintenhoidosta ja kasvattamisesta aina erikoistuneeseen tutkijapalveluun saakka. Rekisteröidyn pätevän henkilön nimike varmistaa toimeksiantajalle, että ao. henkilöllä on riittävä pätevyys tehtäviensä hoitamiseen. Rekisterissä olevat henkilöt luokitellaan tehtäviensä mukaan seuraavasti:

A. Kategoria A – eläinten hoidosta vastaava henkilöstö

Taso 1 – perustaidot koe-eläinten hoidossa
Taso 2 – taso 1 ja vähintään kolmen vuoden työkokemus
Taso 3 – taso 2 ja tämän lisäksi vähintään kolme vuotta lisää työkokemusta
Taso 4 – ylemmät esimiestehtävät tai erikoistuminen

B. Kategoria B – eläinkokeita suorittava henkilöstö

C. Kategoria C – eläinkokeiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat henkilöt

D. Kategoria D – asiantuntijat

1 § Rekisteriin ottamisen säännöt

Suomen koe-eläintieteen yhdistyksen – FinLAS ry:n hallituksen alainen pätevöittämislautakunta (myöhemmin tekstissä ”lautakunta”) ylläpitää koe-eläinalan rekisteriä ja antaa rekisteriin kuulumisesta todistuksen. Rekisteröitymistä haetaan lautakunnalta tämän antamien ohjeiden mukaan. Lautakunta määrittelee kunkin kategorian tarkemmat kelpoisuusvaatimukset.

A. KATEGORIA A – ELÄINTEN HOIDOSTA VASTAAVA HENKILÖSTÖ

Kategoria A, taso 1

A1.1. Ei rekisteröintiä
Kategoria A, taso 2

A2.1. Tutkinto
Eläintenhoitajan ammattitutkinto, koe-eläinten hoidon suuntautumisvaihtoehto.

A2.2. Työkokemus
Kolmen vuoden työkokemus koe-eläinten hoitotyössä kattaen riittävän monipuolisesti erilaisia tehtäviä ammattitutkinnon perusteiden mukaisesti.

A2.3. Muut säännöt rekisteriin ottamisesta
Henkilö, joka ei ole suorittanut ammattitutkintoa voidaan ottaa rekisteriin, jos hänellä on vähintään viiden vuoden työkokemus kattaen riittävän monipuolisesti erilaisia tehtäviä ammattitutkinnon perusteiden mukaisesti.

Kategoria A, taso 3

A3.1. Tutkinto
Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto.

A3.2. Työkokemus
Kuuden vuoden työkokemus koe-eläinten hoitotyössä erikoisammattitutkintovaatimusten mukaisissa tehtävissä.

A3.3. Muut säännöt rekisteriin ottamisesta
Henkilö, joka ei ole suorittanut koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkintoa voidaan ottaa rekisteriin, jos hänellä on muuta soveltuvaa koulutusta sekä kymmenen vuoden työkokemus koe-eläinten hoitotyössä erikoisammatti-tutkintovaatimusten mukaisissa tehtävissä.

Kategoria A, taso 4

A4.1. Tutkinto
Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto.

A4.2. Työkokemus
Vähintään kymmenen vuoden monipuolinen työkokemus koe-eläinyksikön toimintaan liittyvissä tehtävissä mukaan lukien esimiestehtävät. Henkilön on osoitettava myös hallitsevansa riittävästi koe-eläinyksikön toiminnan ja eläinkokeellisen tutkimuksen taustalla olevan teoriaosaamisen.

A4.3. Muut säännöt rekisteriin ottamisesta
Henkilö, joka ei ole suorittanut koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkintoa voidaan ottaa rekisteriin, jos hänellä on riittävästi muuta soveltuvaa koulutusta tai muu soveltuva tutkinto sekä kohdan A4.2. määrittelemä työkokemus.

B. KATEGORIA B – ELÄINKOKEITA SUORITTAVA HENKILÖSTÖ

B1.1. Tutkinto
Tutkinnoksi hyväksytään soveltuva tutkinto, kuten esimerkiksi laboratorioalan perustutkinto, laboratorioanalyytikko, bioanalyytikko, sairaanhoitoalan tutkinto, tai vastaava.

B1.2. Muu koulutus
B-kategorian sisältövaatimukset täyttävä kurssi.

B1.3. Työkokemus
Vähintään kahden vuoden työkokemus ja osoitetut käytännön taidot eläinkokeiden suorittamiseen liittyvissä tehtävissä.

B1.4. Muut säännöt rekisteriin ottamisesta, voimassa 31.12.2012 saakka.
Henkilö voidaan ottaa rekisteriin, mikäli hänellä on B1.1.-kohdan mukainen tutkinto, viiden vuoden työkokemus B-kategorian mukaisissa tehtävissä, ja niihin liittyvää teoriakoulutusta vastaten riittävän laajasti B-kategorian sisältövaatimuksia.

C. KATEGORIA C – ELÄINKOKEITA JOHTAVAT HENKILÖT

Kelpoisuusvaatimukset on määritelty kansallisissa ja kansainvälisissä viranomaismääräyksissä. C-kategorian kelpoisia henkilöitä ei rekisteröidä tähän rekisteriin.

D. KATEGORIA D – ASIANTUNTIJAT

D1.1. Perustutkinto
Soveltuva akateeminen loppututkinto.

D1.2. Muu koulutus
Suoritettu D-kategorian sisältövaatimukset täyttävä koulutusohjelma. Koulutuksen tulee täyttää FELASAn vaatimukset sisällön ja laajuuden mukaan.

D1.3. Työkokemus
Vähintään kahden vuoden työkokemus D-kategorian vaatimusten mukaisissa tehtävissä (sisältyy D-kategorian koulutusohjelmaan).

D1.4. Muut säännöt rekisteriin ottamisesta
Henkilö voidaan ottaa rekisteriin, mikäli hänellä on soveltuva akateeminen loppututkinto sekä seitsemän vuoden työkokemus D-kategorian mukaisissa tehtävissä ja niihin liittyvää teoriakoulutusta.

2 § Rekisteröitymisen uusiminen

Kun henkilö otetaan rekisteriin, hän säilyy siinä kymmenen vuotta. Henkilön on rekisterissä pysyäkseen toimitettava lautakunnalle kirjallinen selvitys, jossa hänen tulee osoittaa ylläpitäneensä pätevyyteensä liittyvät taidot (esim. koulutus, toimenkuva) rekisterissä oloaikana. Selvitys annetaan viimeisenä rekisteriin kuulumisvuotena.

3 § Rekisteristä erottaminen

Rekisterin jäsenen on toiminnassaan noudatettava koe-eläintoimintaan liittyviä eettisiä ja lainsäädäntöön liittyviä periaatteita. Mikäli jäsenen todetaan toimineen näiden vastaisesti, lautakunta voi huomauttaa asiasta tai poistaa henkilön rekisteristä.

4 § Maksut

Rekisterin kulut katetaan hakijoilta perittävin maksuin. Lautakunta päättää maksuista vuosittain.

5 § Lautakunnan nimeäminen

FinLAS ry:n hallitus kutsuu lautakunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakuntaan kuuluu vähintään kuusi jäsentä, joista ainakin yksi on FinLAS ry:n hallituksen jäsen. Lautakunnan jäsenet valitaan siten, että he edustavat laajasti koe-eläintoimintaan liittyvää asiantuntemusta kaikilla toiminnan tasoilla.

Lautakunta on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle. Lautakunnan puheenjohtajan nimeää yhdistyksen hallitus. Lautakunta valitsee keskuudestaan sihteerin ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Jokaiselle lautakunnan jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta voi kuulla asiantuntijoita.

6 § Lautakunnan jäsenten palkkiot

Kokousten pitämisestä aiheutuvat matkakulut korvataan tositteita vastaan valtion matkustussäännön mukaan.

7 § Rekisterin toiminnan voimaan astuminen

Rekisteri perustetaan 1.1.2005